Elementor #1044

آموزش ساخت اوریگامی خرس

آموزش اوریگامی حیوانات

اوریگامی خرس

خرس قهوه ای ( معروف به خرس سیاه) به عنوان یکی از گونه های حیوانی شناخته شده در جنگل های کوهستانی است. کسانی که به مناطق کوهستانی سفر می کنند باید مواظب خرس ها باشند. اما کاری که قرار است وب سایت ناگفته انجام دهد، آموزش ساخت اوریگامی خرس است.

برای ساخت اوریگامی خرس (این حیوان چهار پا، دم دار و با سر بزرگ) شما به لوازم زیر نیاز دارید:

 1. کاغذ مربعی شکل با طول 20 سانتی متر (ترجیحا دو رنگ)
 2. از سمت روشن تر آغاز کنید.
 1. گوشه های مربع را بر روی دیگری تا بزنید و باز کنید.


اوریگامی حیوانات

 1. این کار را برای گوشه دیگر نیز انجام دهید. سپس کاغذ را به حالت اولیه برگردانید.


اوریگامی حیوانات

 1. سه گوشه را به سمت وسط تا بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. به روش سه گوش خرگوش عمل کنید.


اوریگامی حیوانات

 1. تا بزنید و باز کنید.


اوریگامی حیوانات

 1. همزمان با تا زدن دم، باید مدل را از وسط تا بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. پایه خرس ساخته شد. لبه جلویی را تا معکوس بزنید.
آمورش اوریگامی انواع حیوانات
اوریگامی فیل

اوریگامی حیوانات

 1. نوک کاغذ را به سمت بالا بچرخانید.


اوریگامی حیوانات

 1. یک لبه را به بیرون بکشید و به سمت نقطه پایین بچرخانید. تکرار برای سمت دیگر.
اوریگامی حیوانات
اوریگامی حیوانات

اوریگامی حیوانات

 1. برای شکل گیری سر اوریگامی خرس باید به سمت بیرون تا بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. برای شکل گیری شانه ها فرو ببرید. برای شکل گیری پا باید یک لبه را به سمت جلو تا بزنید.


اوریگامی خرس

 1. در سمت لگن تا بزنید و باز کنید. یک لایه بر روی سر را بیرون بکشید. تکرا برای سمت دیگر. یک لایه مخفی در سر را تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی خرس

 1. برای شکل گیری ران ها بپیچانید و برای باریک کردن سر یک لایه را تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. برای باریک کردن پشت پا تا برعکس بزنید. تکرار برای سمت دیگر. سر را بپیچانید.


اوریگامی حیوانات

 1. یک لایه در قسمت پا را بیرون بکشید. تکرار برای سمت دیگر. یک لایه از دم را بیرون بکشید. یک لبه از سر را تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر. بینی را بپیچانید.


اوریگامی حیوانات

 1. دم را به سمت داخل بپیچانید. شکم را بپیچانید. تکرار برای سمت دیگر. یک لبه از گوش را تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر. بینی را تا معکوس بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. دم را به سمت بیرون بپیچانید. با تا زدن می توانید گردن و شکم را باریک تر کنید. تکرار برای سمت دیگر.
اوریگامی حیوانات
اوریگامی حیوانات جنگل

اوریگامی حیوانات

 1. گوشه های دم را مچاله کنید. تکرار برای سمت دیگر. پاها را به شکل گوش خرگوش درآورید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. نوک گوش ها و چنگال های جلویی را تا بزنید. مدل را پیکرتراشی کنید.
اوریگامی حیوانات
اوریگامی حیوانات جنگل

اوریگامی حیوانات

 1. مدل اوریگامی خرس شما آماده شده است.
اوریگامی حیوانات
اوریگامی حیوانات جنگل

اوریگامی خرس

اوریگامی حیوانات
اوریگامی حیوانات

اوریگامی خرس

آموزش ساخت اوریگامی روباه

آموزش ساخت اوریگامی حیوانات (روباه)

آموزش اوریگامی روباه

اوریگامی روباه

روباه به عنوان یکی از مدل های امپرسیونیست است که برای ساخت اوریگامی
آن تنها به یک رنگ نیاز داریم. گوش ها و دم پف کرده اوریگامی روباه نیز در این مدا هویداست. این مدل به عنوان یکی از مدل های سه بعدی اوریگامی روباه شناخته می شود.

کاری که وب سایت ناگفته انجام می دهد، آموزش ساخت اوریگامی روباه است. با ما همراه باشید.

برای ساخت این اوریگامی
جذاب شما به لوازم زیر نیاز دارید:

 1. از یک کاغذ مربعی شکل با طول 20 سانتی متر (ترجیحا دو رنگ) استفاده کنید.
 2. از سمت روشن تر شروع به کار کنید.
 1. گوشه های مربع را بر روی دیگری تا بزنید و باز کنید. سپس لبه های روبرو را بر روی هم تا بزنید.

 

اوریگامی روباه

 1. گلبرگ را تا بزنید.


اوریگامی روباه

 1. مدل را برگردانید.


اوریگامی روباه

 1. گلبرگ را تا بزنید تا پایه مربع درست شود.


اوریگامی روباه

 1. حالا که پایه مربع درست شد، نزدیکترین لبه را به سمت پایین تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر


اوریگامی روباه

 1. نزدیکترین لبه را به سمت چپ و دورترین لبه را به سمت راست تا بزنید.


اوریگامی روباه

 1. لبه نزدیک را تا جایی که امکان دارد به سمت بالا بکشید. لبه های میانی را بکشید و صاف کنید.


اوریگامی روباه

 1. پایه مربع را بکشید. نیمه بالایی مدل را به سمت پایین و پشت تا کنید.


اوریگامی روباه

 1. دو لبه را تا معکوس بزنید.


اوریگامی روباه

 1. لبه پایینی را تا جایی که امکان دارد به سمت بالا تا بزنید. (بدون کشیده شدن)


اوریگامی روباه

 1. دو لبه را تا بزنید.


اوریگامی روباه

 1. کاغذ را تا جایی که امکان دارد به سمت عقب جمع کنید.
آموزش اوریگامی روباه
آموزش اوریگامی روباه

اوریگامی روباه

 1. مرحله 11 را باز کنید.


اوریگامی روباه

 1. در حالی که لبه داخلی تا شده است، مدل را از وسط تا بزنید.


اوریگامی روباه

 1. لبه های مرحله 11 را دوباره تا بزنید.
آموزش اوریگامی روباه
آموزش اوریگامی روباه

اوریگامی روباه

 1. برای گوش های روباه، لبه ها را تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر


اوریگامی روباه

 1. گوش ها را به سمت بیرون تا بزنید.
اوریگامی روباه
اوریگامی حیوانات

اوریگامی روباه

 1. برای شکل گیری لگن اوریگامی روباه باید مدل را بپیچانید. به نقطه جلو فشار دهید.


اوریگامی روباه

 1. بپیچانید تا دم شکل گیرد. تا معکوس بزنید تا سر روباه شکل گیرد.


اوریگامی روباه

 1. بپیچانید تا بینی روباه شکل گیرد. برای داشتن شکم باریک، یک لایه را به صورت چرخشی تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر
آموزش اوریگامی روباه
آموزش اوریگامی روباه

اوریگامی روباه

 1. نوک بینی را تا بزنید. برای داشتن پاهای باریک، لبه های تیز را تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر


اوریگامی روباه

 1. گوش های تا شده را فشار دهید و به سمت سر تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر. قسمت دم را بپیچانید و به سمت پایین فشار دهید. تکرار برای سمت دیگر. حالا شما با یک مدل اوریگامی روباه سه بعدی سروکار دارید.
اوریگامی روباه
اوریگامی روباه

اوریگامی روباه

 1. دم را تا معکوس بزنید. گوش ها را تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر. برای داشتن بینی باریک تر باید یک لایه را به سمت داخل تا بزنید.
آموزش اوریگامی روباه
آموزش اوریگامی روباه

اوریگامی روباه

 1. برای پف کردن دم باید مقداری از کاغذ را بیرون بیاورید. گوش ها را باز و پیکر تراشی کنید. پاها را بپیچانید.
اوریگامی روباه
اوریگامی روباه

اوریگامی روباه

 1. مدل را پیکرتراشی کنید.
آموزش اوریگامی روباه
آموزش اوریگامی روباه

اوریگامی روباه


 1. اوریگامی روباه سه بعدی شما آماده است.
 اوریگامی روباه
اوریگامی روباه

اوریگامی روباه

آموزش اوریگامی روباه

اوریگامی روباه

آموزش مرحله به مرحله پایتون/ قسمت سوم

دسترسی به خط فرمان

به کار گیری دستورات برای اجرای وظایف

دستور پایان دادن به کار پایتون

تعامل برنامه پایتون با سیستم

هر برنامه ایی که می نویسید در نهایت با کامپیوتر و داده هایی در برگیرنده ی آن در ارتباط و تعامل است. در اینجا تمرکز روی داده هاست بدون داده دلیلی برای داشتن یک برنامه نیست. هر برنامه ایی که استفاده می کنید به طریقی با داده ها عمل می کند (حتی برنامه بازی های تک نفره ساده). درواقع سمبل CRUD به طور خلاصه هر آن چیزی که برنامه ها انجام می دهند را شرح می دهد که مخفف عبارت های زیر است:

 • ساختن
 • خواندن
 • بروزرسانی
 • حذف

در ادامه آموزش پایتون
نحوه کار خط فرمان پایتون و استفاده از راهنما توضیح خواهیم داد.

شروع برنامه نویسی پایتون

قبل از آغاز آموزش پایتون
ابتدا باید برنامه خط فرمان پایتون را فراخوانی کنیم. بسته به نوع سیستم عامل، روش های متفاوتی برای شروع خط فرمان وجود دارد. برخی از این روش های عبارتند از:

 • از فولدرpython36 گزینه خط فرمان پایتون را انتخاب کنید. با این گزینه جلسه خط فرمان به صورت پیش فرض شروع به کار می کند.
 • یک فرمان سریع یا ترمینال را باز کنید، پایتون را در آن بنویسید و Enter را فشار دهید.
 • پوشه پایتون مانند ادرس C:\Python36 در ویندوز پیدا کنید و روی فایل Python.exe کلیک و آن را باز کنید. با این گزینه نیز خط فرمان را با تنظیمات پیش فرض باز می شود. اما شما می توانید فایل را با امتیاز های ویژه مثل باز کردن امن را انجام دهید. این کار را برای برنامه های که نیاز به دسترسی ایمن به داده ها دارند انجام دهید یا برای مدیریت ویژگی های اجرایی به کار ببرید.(اضافه کرد خط فرمان جدید)

فرقی ندارد که از چه روشی خط فرمان پایتون را باز می کنید، در نهایت وارد محیط خط فرمان می شوید که مانند تصویر 1 است. اگر سیستم عامل غیر از ویندوز دارید ممکن است تصویر کمی متفاوت به نظر برسد و به جای خط فرمان از IDLE استفاده می کنید. اطلاعات سیستم، نسخه پایتون و اطلاعات اضافی را در آن می بینید.


تصویر 1: خط فرمان پایتون اطلاعاتی درمورد سیستم و نسخه پایتون می دهد.

مزیت های استفاده از خط فرمان

این قسمت در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد و به این اطلاعات برای نوشتن کد نیازی ندارید اما باز هم اطلاعات خوبیست که بهتر است بدانید. کلمه python را بنویسید و Enter را فشار دهید. در سایت ناگفته
همچنین می توانید اطلاعات اضافی در مورد نحوه کار پایتون بدست اورید:

 • گزینه ها: سوئیچ خط فرمان با علامت خط تیره (-) که به دنبال آن چند حرف می اید. به طور مثال اگر راهنمای پایتون را بخواهید، دستور Python –h را بنویسید و Enter را بزنید. اطلاعات بیشتری در مورد خط فرمان پایتون در اختیار شما می گذارد.
 • نام پرونده: با وارد کردن نام یک پرونده پایتون آن را دانلود و اجرا می کند. می توان ورودی هر کد مثالی که قابل دانلود باشد را بنویسید و اجرا کنید. به طور مثال کد مثال اماده ایی با نام SayHello.py دارید. برای اجرای این برنامه مثال دستور Python SayHello.py را بنویسید و Enter را فشار دهید.
 • آرگومان: یک برنامه می تواند اطلاعات اضافی را به عنوان ورودی برای کنترل نحوه اجرای آن بپذیرد. این اطلاعات اضافی را آرگومان می نامند. در حال حاضر زیاد نگران آرگومان ها نباشید در مقالات بعدی آموزش پایتون
  به آن اشاره خواهد شد.

مزایای استفاده از متغیر های محیط پایتون

متغیرهای محیط پایتون تنظیمات خاصی هستند که بخشی از خط فرمان یا محیط ترمینال را برای سیستم شما تشکیل می شود. متغیرهای محیطی بسیاری از کارهای مشابه همان گزینه هایی موجود را که هنگام شروع پایتون به کار می برید، انجام می دهند. شما می توانید متغیرهای محیطی را دائمی کنید تا بتوانید هر بار که پایتون را شروع می کنید بدون نیاز به تنظیم دستی گزینه، پیکربندی کنید.

اکثر سیستم عامل ها پیکربندی متغیرهای محیطی را موقتا تنظیم می کنند، با پیکربندی آنها در یک جلسه خاص یا به طور دائمی، به عنوان بخشی از تنظیمات سیستم عامل آن ها را پیکربندی می کنند. نحوه کار دقیق آن به نوع سیستم عامل بستگی دارد. به طور مثال زمانی که با سیستم عامل ویندوز کار می کنید از دستور set می توان استفاده کرد ( برای کسب اطلاعات بیشتر و آموزش پایتون
می توانید به ادرس وبلاگ مراجعه کنید: http://blog.johnmuellerbooks.com/2014/02/24/using-the-set-command-to-your-advantage/ ) یا به ویژگی ها پیکربندی ویندوز شما بستگی دارد (برای تنظیمات مسیر متغیرهای محیطی در سیستم تان می توانید به ادرس http://blog.johnmuellerbooks.com/2014/02/17/adding-a-location-to-the-windows-path/ بروید )

مشاهده نتایج

شما می دانید که یک دستور یک مرحله از پروسه ی کار است و هر دستور یک نقطه شروع و پایان مجزا دارد. به علاوه، هر گروه از مراحل و کل برنامه نیز یک نقطه شروع و پایان مجزا دارد. بنابراین به این روند نگاه کنید که چطور کار می کند. برای دیدن نتایج استفاده از یک دستور از روش های زیر کمک بگیرید:

1– یک نسخه از خط فرمان پایتون را باز کنید.

می توانید دستور سریع را ببینید و در آن جا دستورات را بنویسید. همان طور که در تصویر 1 رویت کردید.

2- دستور (“این یک خط از متن است”)print در خط فرمان بنویسید.

مشاهده می کنید هیچ اتفاقی نمی افتد. درست است شما دستور را نوشته اید ولی هیچ نشانه ایی از اینکه دستور شما به پایان رسیده، وجود ندارد.

3- Enter را فشار دهید.

دستور شما با Enter به پایان رسید، بنابراین می توانید نتایج را همانند تصویر 2 ببینید.

آموزش پایتون
راهنمای استفاده از پایتون

تصویر 2: با نوشتن دستورات به کامپیوتر می گوییم چه کاری را انجام دهد.

مثال پرینت نحوه کار پایتون را به ما نشان می دهد، هر دستوری که می نویسید وظیفه ایی را انجام می دهد ولی در صورتی که شما به روشی به پایتون بگویید دستور به پایان رسیده است. دستور print() داده ها را در صفحه نمایش می دهد. در اینجا داده ی ما متن نوشته شده ما بود. دقت کنید متن نمایش داده شده در پایتون بلافاصله بعد از فشار دادن Enter نمایش داده می شود، زیرا پایتون یک محیط تعاملی است- محیطی که نتایج را فورا بعد از پایان یافتن دستور می توانید ببینید. بعدا وقتی شروع به نوشتن یک برنامه کردید، متوجه می شوید نتایج همه ی دستورات فورا نمایش داده نمی شود و به این دلیل که محیط برنامه این تاخیر را ایجاد می کند. با این وجود بعد از اینکه برنامه به پایتون بگوید یک دستور کامل شده، پایتون دستور را اجرا می کند.

آموزش پایتون با استفاده از راهنمای پایتون

پایتون یک زبان قابل فهم کامپیوتر است نه زبان انسانی. در ارتباط با پایتون نمی توانید با زبان روان عامیانه صحبت کنید. منطقی به نظر می رسد ( مثل بیشتر زبان انسان ها حتی اگر آن ها را یاد بگیرید به همه ی دستورات و قواعد آن مسلط نخواهید شد). اگر به زبان فارسی صحبت می کنید و می خواهید المانی صحبت کنید، شما به راهنما نیاز دارید تا دیگران حرف های شما را بفهمند ممکن است چیزی بگویید که اصلا درست نیست یا حتی اگر از لحاظ ساختاری درست است، آن چیزی نیست که شما می خواستید بیان کنید. همان طور زمانی که با پایتون کار می کنید نیاز به راهنمایی دارید که اصول و معنای ان(اموزش پایتون) را به درستی به شما نشان دهد. راهنمای پایتون در دو سطح کار می کند:

 • مد راهنما: شما می توانید دستورات در دسترس را بررسی کنید و ببینید.
 • راهنمای مستقیم: شما در مورد یک دستور خاص سوال می پرسید.

به کارگیری مد راهنما

وقتی برای اولین بار پایتون را باز می کنید، تصویری مشابه تصویر 3 را می بینید. پایتون چهار دستور را نمایش می دهد که شامل موارد زیر است:

 • راهنما
 • اعتبار
 • کپی رایت (حق کپی)
 • لایسنس

هر چهار دستور به نوعی اطلاعاتی درمورد پایتون می دهند. به عنوان مثال ، دستور copyright() بیان می کند که چه کسی حق کپی، مجوز یا توزیع پایتون را برعهده دارد. دستور credits() (اعتبار) بیان می کند که چه کسی پایتون را ایجاد کرده است. دستور License() توافق نامه استفاده بین شما و دارنده حق کپی رایت را توصیف می کند. در اینجا دستور help() را توضیح خواهیم داد.

دستور help() را بنویسید و enter را فشار دهید. پرانتزها را باید بعد از help بگذارید. تمامی دستورات پایتون باید پرانتز داشته باشند. بعد از وارد کردن دستور help پایتون وارد مد راهنما می شود و تصویری مانند تصویر 3 را نمایش می دهد.


تصویر 3: شما در مد راهنما درمورد دستورات پایتون می توانید سوال کنید.

درخواست از راهنما

برای استفاده از راهنما باید بدانید چطور سوالات خود را از راهنما بپرسید. تصویر 3 مباحث اولیه پیام راهنما را زمانی که وارد مد راهنما می شوید، را نشان داده است. برای جستجو بهتر در راهنمای پایتون چهار مبحث اصلی وجود دارد که شامل :

 • ماژول ها
 • کلمات کلیدی
 • نمادها
 • موضوع ها

در مقالات بعدی آموزش پایتون
در مورد ماژول ها و کلمات کلیدی توضیح خواهیم داد. کلمه symbols را بنویسید و Enter را فشار دهید. لیست نماد ها در پایتون برای شما نمایش داده می شود. برای اینکه ببینید چه موضوعی در پایتون در دسترس هست کلمه topics را بنویسید و Enter را فشار دهید. لیستی از موضوعات قابل دسترس در پایتون مانند تصویر 4 را مشاهده می کنید.

راهنمای استفاده از پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون

تصویر 4: موضوع های موجود در راهنما، را نمایش می دهد. از موضوع ها می توانید به عنوان نقطه شروع جستجو در پایتون استفاده کنید.

همان طور که قبلا از دستور print() برای چاپ داده ها استفاده شد برای دریافت راهنما در مورد دستور پرینت، کلمه print را بنویسید و Enter را فشار دهید. دقت کنید که پرانتز ها را جلوی پرینت ننویسید. به این دلیل که از راهنما می خواهید استفاده کنید، دستور برای چاپ داده را نمی خواهید به کار بگیرید. تصویر راهنمای استفاده از دستور print را نشان می دهد.


تصویر5 : اطلاعات راهنمای دستور پرینت را نشان می دهد. هر دستوری را بدون پرانتز بنویسید دستورالعمل اجرایی آن را نمایش می دهد.

اما ممکن است خواندن اطلاعات راهنما در مراحل اولیه برای آشنایی با پایتون کمک زیادی به شما نکند. برای بدست اوردن اطلاعات بیشتر در زمینه آشنایی با پایتون می توانید عبارت sys.stdout را بنویسید و Enter را فشار دهید. اطلاعاتی راهنمایی مانند تصویر 6 نشان داده می شود.


تصویر6 : اطلاعات راهنمایی درمورد اصول نوشتن کد در پایتون (آموزش پایتون) را نمایش می دهد.

خارج شدن از حالت راهنما

اگر می خواهید از حالت راهنما خارج شوید Enter را فشار دهید. وقتی Enter را فشار دادید پیامی درمورد ترک راهنما می بینید، از اینرو حالت فرمان به حالت استاندارد فرمان پایتون تغییر می کند. همان طور که در شکل 7 مشاهده می کنید.


تصویر7: تنها با فشار دادن Enter از حالت راهنما خارج می شوید.

فراخونی مستقیم راهنمای دستور

لازم نیست برای بدست آوردن اطلاعات راهنما وارد به مد راهنما شوید. در صورتی که می خواهید اطلاعاتی را درباره ی موضوعی و یا در مورد چیزی اطلاعاتی ندارید مد راهنما خوب است. اگر می دانید چه چیزی می خواهید می توانید مستقیما سوال کنید. برای این کار به سادگی کلمه help() را بنویسید و درون پرانتز با یک ‘نقل قول’ هر آن چیزی را که می خواهید بیابید. به طور مثال اگر می خواهید بدانید دستور چاپ چگونه کار می کند باید عبارت help(‘print’) را بنویسید و Enter را فشار دهید. تصویر 8 نحوه اطلاعاتی را که معمولا در مورد یک دستور می بینید را نشان می دهد.

آموزش برنامه نویسی پایتون
راهنمای کار با پایتون

تصویر 8: بدون ترک پایتون هر زمان که نیاز داشتید از راهنمای پایتون می توانید استفاده کنید.

همچنین می توانید بدون ترک پایتون موارد مختلف را بررسی کنید. به طور مثال وقتی عبارت help(‘topics’) را می نویسید و Enter را فشار می دهید، لیستی از موضوعات پایتون نمایش داده می شود( همانند تصویر9). این لیست مشابه تصویر 4 است که در مد راهنما موضوعات را درخواست داده بودید. فرقی نمی کند از چه طریقی فراخوانی کنید،نتیجه یکسان است.


تصویر9: می توانید فرمان های پایتون را بدون خروج از حالت نوشتاری دستورات پایتون را بررسی کنید.

بستن برنامه خط فرمان پایتون

بعد از اتمام کارتان می خواهید از برنامه پایتون خارج شوید. برای خروج از برنامه پایتون دو روش استاندارد و یک روش غیر استاندارد دارید. اگر می خواهید از یکی از روش های استاندارد برای بستن پایتون استفاده کنید. از روش غیر استاندارد زمانی که برنامه ایی ننوشته اید و تنها با پایتون بدون انجام پروژه ایی کار کردید، می توانید استفاده کنید. دو روش استاندارد برای خروج از برنامه پایتون عبارتند از :

 • quit()
 • exit()

با هر کدام از این دستور ها می توان از برنامه تعاملی پایتون خارج شد. این دو دستور به گونه ایی طراحی شده اند که اجازه خروج برنامه پایتون را می دهند. همچنین این دستورات آرگومان های اختیاری را نیز می پذیرند. به طور مثال می توانید دستورات quit(5) یا exit(5)را بنویسید و Enter را فشار دهید تا از برنامه خارج شوید. این آرگومان های عددی به جای اعلان متغیر محیطی ERRORLEVEL می نشیند که از اینرو می توانید خط فرمان یا بخشی از یک دسته را متوقف کنید. می توانید به صورت ساده از حالت استاندارد quit()یا exit() استفاده کنید وقتی که هیچ مشکلی در برنامه ی شما نباشد. برای دیدن این روش خروج مراحل زیر را دنبال کنید:

1- ترمینال یا اعلان فرمان را باز کنید.

یک اعلان را مشاهده می کند.

2- عبارت Python را بنویسید و Enter را فشار دهید.

برنامه پایتون (Python prompt) را مشاهده می کنید.

3- دستور quit(5) را بنویسید و Enter را فشار دهید.

شما دوباره برنامه پایتون (Python prompt) را مشاهده می کنید.

4- عبارت%ERRORLEVEL%echo را بنویسید و Enter را فشار دهید.

خطای کدنویسی همان طور که در تصویر 10 نمایش داده شده را مشاهده می کنید. وقتی با سیستم عاملی به جز ویندوز کار می کنید این خطا را احتمالا ببینید. به این دلیل که نیاز به دستور دیگری بجز %ERRORLEVEL% echo نیاز دارید. به طور مثال وقتی که با بش اسکریپت (bash script) کار می کنید به جای آن از$ echo استفاده می کنید.

اتمام کار با پایتون
تاییدیه نهایی در پایتون

تصویر 10: می توانید یک کد خطا برای نمایش وضعیت خروج از برنامه تعیین کنید.

 

طرز تهیه خورشت آلو اسفناج

خورشت ترش و شیرین با اسفناج و آلو خشک (خورشت آلو اسفناج)

طرز تهیه خورشت آلو اسفناج

 

 • مناسب برای 4 تا 6 نفر
 • آماده سازی: 30 دقیقه
 • پخت و پز: تقریباً 1 ساعت و چهل و پنج دقیقه

مواد لازم برای تهیه‌ی خورشت آلو و اسفناج:

 • برگ متوسط اسفناج: 2 کیلوگرم 
 • گوشت بره یا گوشت گاو خورشتی: 400 گرم
 • پیاز: 2 عدد- 1 عدد متوسط و 1 عدد کوچک
 • کره: 50 گرم
 • روغن نباتی: 8 قاشق غذاخوری
 • زردچوبه: 3 قاشق چایخوری
 • لیمو عمانی پودر شده: 1 قاشق غذاخوری سر پر
 • پوره گوجه یا رب گوجه: 1 قاشق چایخوری سر پر
 • نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم
 • آب جوش: 600 میلی لیتر یا 1 پیمانه
 • آلو خشک: 200 گرم
 • آبلیمو: 3 الی 4 قاشق غذاخوری
 • شکر: 2 قاشق غذاخوری سر پر
طرز تهیه خورشت آلو اسفناج
خورشت آلو اسفناج

خورشت آلو اسفناج

در خورشت آلو اسفناج، ترکیب آلو خشک و اسفناج فوق العاده است و با افزودن آبلیمو به آن‌ها، طعم شیرین غذا را به طعمی تند و تیز و دلچسب تبدیل می‌کنند. در این دستورالعمل، افزودن شکر باعث ایجاد طعمی ترش و شیرین یا ملس می‌شود، و افزودن پوره گوجه فرنگی یا رب گوجه فرنگی نیز باعث پر رنگ‌تر شدن خورشت آلو اسفناج می‌شود. البته در بعضی از دستورالعمل‌ها، شکر اضافه نمی‌کنند؛ که همین امر باعث می‌شود طعم نهایی خورشت کاملا ترش باشد، در حالی که برخی دیگر، سس را غلیظ می کنند تا مایعات کمتری باقی بماند. این خورشت را می‌توان با گوشت بره یا گوشت گاو درست کرد.

مراحل آماده سازی خورشت آلو اسفناج:

جهت آماده کردن مواد برای پخت خورشت آلو اسفناج، ابتدا باید برگ‌های اسفناج را شسته و آن‌ها را در سبزی خشک کن قرار دهید تا خشک شوند. سپس، ساقه‌های سخت اسفناج را جدا کرده و دور بیندازید. و برگ‌های جدا کرده را با یک چاقوی تیز، ریز خرد کنید.

در ادامه نیز، گوشت بره یا گوشت گاو را بشویید و روی کاغذ آشپزخانه خشک کنید. هر گونه پوست و چربی را جدا کرده و پس از آن، اقدام به خرد کردن گوشت کنید. لازم به ذکر است که می‌بایست گوشت را به مکعب‌های 3 الی 4 سانتی متر یا 1.5 اینچ برش دهید.

و در نهایت، پس از آماده کردن گوشت، هر دو پیاز را پوست گرفته و خرد کنید، البته آن‌ها را جدا از یکدیگر نگه دارید.

دستور پخت خورشت آلو اسفناج:

بر اساس دستورالعمل مطرح شده در سایت ناگفته، باید در ابتدا، 30 گرم یا 1 انس از کره را با 4 قاشق غذاخوری روغن، در یک قابلمه‌ی متوسط و سنگین، گرم کنید. پس از گرم شدن کره و روغن، پیاز متوسط خرد شده را به آن اضافه کرده و پیاز را تا زمانی که قهوه‌ای طلایی شود تفت دهید.

پس از آن، گوشت، 2 قاشق چایخوری زردچوبه، لیمو عمانی پودر شده و پوره گوجه فرنگی یا رب گوجه را اضافه کنید. و به آن نمک و فلفل افزوده، هم زده تا گوشت از هر طرف کمی قهوه‌ای شود.

آب جوش را اضافه کرده و حرارت را کم کنید. سر ظرف را گذاشته و حدود 1 ساعت یا تا زمانی که گوشت پخته شود، آن را روی حرارت ملایم بپزید: دقت کنید که گوشت باید آنقدر نرم شود که بتوان آن را با چنگال برش داد.

در حالی که گوشت در حال پخت است، پیاز کوچک خرد شده را در 4 قاشق غذاخوری روغن باقی مانده در ماهیتابه سرخ کنید تا قهوه ای طلایی شود.

در ادامه، اسفناج خرد شده را اضافه کرده و به مدت 5 دقیقه تفت دهید تا حجم اسفناج به حدود یک سوم کاهش یابد و با پیازهای سرخ شده مخلوط شود. 1 قاشق چایخوری زردچوبه‌ی باقیمانده را به همراه نمک و فلفل اضافه کنید تا غذا مزه دار شود.

مخلوط اسفناج را به سس گوشت اضافه کرده و هم بزنید، باید تقریباً به نیمی از حجم اصلی آن کاهش یافته باشد (حدود 400 میلی لیتر یا 14 مگا انس). آلو خشک، آبلیمو و شکر را اضافه کنید. روی آن را بپوشانید و 30 دقیقه دیگر به آرامی بپزید، یا می‌توانید آن را تا زمانی که سس غلیظ شود، بپزید.

کره‌ی باقیمانده را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. خورشت باید طعم ترش و شیرین داشته باشد. بسته به سلیقه‌ی شما، ممکن است بخواهید کمی آبلیمو اضافه کنید. حرارت را خاموش کرده و سر ظرف را عوض کنید و اجازه دهید تا 30 دقیقه به همان حالت بماند تا طعم‌ها پخش شوند و خورشت جا بیفتد.

خورشت آلو اسفناج را، در یک کاسه‌ی کم عمق، همراه با یک ظرف برنج ساده (چلو) سرو کنید.

نکته:

 • اندازه‌ی برگ‌های اسفناج در این دستور پخت باید حتما متوسط باشد؛ زیرا برگ‌های کوچک در طول مراحل پخت و پز مقاومت نمی‌کنند و چیزی از آن‌ها باقی نمی‌ماند و برگ‌های بزرگ نیز طعم کافی ندارند.

تفاوت‌ها:

 • خورشت آلو اسفناج، ترکیبی خوشمزه از اسفناج و آلو خشک است که عطر و طعم آن با اضافه کردن گوشت بره تقویت می‌شود.

ساخت جعبه کادویی

کاردستی جعبه کادویی

کاردستی جعبه هدیه

یکی از مزیت های ساخت کاردستی با کاغذ، احتیاج نداشتن به وسایل های گران قیمت است. لیست وسایلی که ما برای شما آورده ایم شامل ابزاری است که در همه خانه ها یافت می شود. اما برای ساخت هر کدام از کاردستی تنها به تعداد خاصی از آنها نیاز دارید که ما در ابتدا آموزش هر کدام از به آنها اشاره خواهیم کرد.

 

آموزش کاردستی با کاغذ

قبل از شروع بهتر است نگاهی به ویژگی های کاغذ بیندازیم: ویژگی کاغذ ها کاغذ ها معمولا انعطاف پذیر و نسبتا ارزان هستند و می توان از آنها در پروژه های خارق العاده و صنایع دستی استفاده کرد. معمولا برای هر کاردستی کاغذ مناسب با آن را ذکر کرده ایم.
 • وزن کاغذ
هرچه وزن کاغذ بیشتر باشد، ضخامت و قدرت آن نیز بیشتر است. البته تفاوت قیمتی زیادی در بین کاغذ های سنگین و سبک دیده می شود و انتخاب آنها بستگی به خودتان دارد.
 • سبک کاغذ
سبک و الگوهای کاغذ به عنوان یکی از بهترین ویژگی های کاغذ شناخته می شود.
 • رنگ کاغذ
ما قصد نداریم شما را مجبور به استفاده از رنگ های مشابه با خود کنیم. شما می توانید بسته به سلیقه خود، رنگ کاغذ را انتخاب کنید. انواع کاغذ
 • کاغذ شفاف
برای کپی کردن تصاویر و الگوها قطعا به کاغذ شفاف نیاز پیدا خواهید کرد.
 • کاغذ کرپ
کاغذی نازک با انعطاف پذیری بالا برای ساخت گل های زیبای شماست.
 • کاغذ کوئیلینگ
کاغذ هایی به شکل نوارهای پیچ خورده هستند که در رنگ ها و سبک های گوناگون د ربازار موجود می باشند.
 • کاغذ اوریگامی
معمولا کاغذ های اوریگامی به گونه ای طراحی شده اند که تنها یک طرف آنها رنگی است. اما همیشه به این صورت نیست. تنها ویژگی آنها در مربعی بودن و قدرت انعطاف پذیری بالا آنهاست.
 • کاغذ کارتستیک
کارتستیک به عنوان سنگین ترین انواع کاغذ شناخته می شود که در رنگ های مختلف وجود دارد. آموزش ساخت جعبه کادویی کوچک ساختن جعبه کادویی کوچک بسیار آسان است و به عنوان یکی از کاردستی های سرگرم کننده و با دوام شناخته می شود. کاردستی جعبه کادویی کوچک برای هدیه های کوچک بهترین ایده است که وب سایت ناگفته قصد دارد آن را به صورت گام به گام آموزش دهد.

آموزش ساخت جعبه کادویی کوچک

برای ساخت کاردستی جعبه کادویی کوچک به وسایل زیر نیاز دارید:
 1. ابزار تای کاغذ
 2. کارتستیک مربعی شکل یا کاغذ سنگین

ابزار مورد نیاز برای ساخت کاردستی جعبه کادویی کوچک

روش ساخت کاردستی جعبه کادویی کوچک
 1. الف) کاغذ را به مدت دو بار تا بزنید تا مربعی درست شود. سپس آن را کاملا باز کنید.
  ب) گوشه های کاغذ را بر روی یکدیگر تا بزنید، سپس باز کنید. حالا گوشه های دیگر را تا بزنید.

ساخت کاردستی جعبه کادویی کوچک

 1. کاغذ را باز کنید و این بار تمام گوشه ها را به سمت مرکز کاغذ تا بزنید.

ساخت کاردستی جعبه کادویی کوچک

 1. دو ضلع کاغذ را به سمت داخل (تا جایی که به هم برسند) تا بزنید. باز کنید و برای ضلع های دیگر نیز همین کار را تکرار کنید.

ساخت کاردستی جعبه کادویی کوچک

 1. تای دو صفحه مرکزی را باز کنید.

ساخت کاردستی جعبه کادویی کوچک

 1. جعبه را برگردانید و ضلع ها را به سمت بالا تا بزنید.

ساخت کاردستی جعبه کادویی کوچک

 1. ضلع ها را مطابق تصویر تا بزنید. سپس بالاترین نقطه کاغذ را به سمت مرکز جعبه تا بزنید.
کاردستی جعبه هدیه
کاردستی جعبه هدیه

ساخت کاردستی جعبه کادویی کوچک

 1. جعبه را بر روی هر کدام از اضلاع برگردانید و فشار دهید تا به خوبی تا شوند.
کاردستی جعبه هدیه
کاردستی جعبه هدیه

ساخت کاردستی جعبه کادویی کوچک

 1. الف) این کار را برای همه اضلاع انجام دهید، سپس به سراغ قسمت دیگر جعبه بروید.
  ب) برای ساخت درب جعبه از کاغذ کوچکتر استفاده کنید و تمامی مراحل بالا را اجرا کنید.
کاردستی جعبه هدیه
کاردستی جعبه هدیه

ساخت کاردستی جعبه کادویی کوچک

آموزش ساخت کاردستی جعبه هدیه اگر قصد دارید به عزیزترین فرد زندگی اتان یک هدیه کوچک بدهید، پس ساخت کاردستی جعبه هدیه با استفاده از وب سایت ناگفته می تواند بهترین و خلاقانه ترین ایده باشد. برای ساخت کاردستی جعبه هدیه می توانید از کاغذ رنگی نازک و انعطاف پذیر استفاده کنید. این نوع کاغذ ها ساختاری شبیه به دستمال کاغذی دارند و برای سرگرمی های زیادی از آنها استفاده می شود.
کاردستی جعبه هدیه
کاردستی جعبه هدیه

آموزش ساخت کاردستی جعبه هدیه

برای ساخت کاردستی جعبه هدیه به وسایل زیر نیاز دارید:
 1. چاقو کاردستی
 2. تخته برش
 3. مداد
 4. دستگاه پانچ
 5. کاتر
 6. کاغذ رنگی
 7. کاغذ باطله
 8. کاغذ شفاف برای طراحی
 9. ربان
 10. خط کش
 11. ابزار تای کاغذ
 12. چسب PVA
 13. قلم مو
کاردستی جعبه هدیه
کاردستی جعبه هدیه

ابزار مورد نیاز برای ساخت کاردستی جعبه هدیه

روش ساخت کاردستی جعبه هدیه
 1. الگو را بر روی کاغذ شفاف بکشد و آن را بر روی کاغذ اصلی قرار دهید. حالا با مداد خطوط آن را پر رنگ کنید تا طرح بر روی کاغذ اصلی چاپ شود.
کاردستی جعبه هدیه
کاردستی جعبه هدیه

ساخت کاردستی جعبه هدیه

 1. حاشیه های اطراف کاغذ را برش دهید، خطوط را به طور کامل برش ندهید.
کاردستی جعبه هدیه
کاردستی جعبه هدیه

ساخت کاردستی جعبه هدیه

 1. از ابزار تای کاغذ استفاده کنید تا خطوط نیم بریده شده را به آرامی تا بزنید.

 

ساخت کاردستی جعبه هدیه

 1. از دستگاه پانچ استفاده کنید تا 4 گوشه کاغذ را سوراخ کنید.

 

ساخت کاردستی جعبه هدیه

 1. جعبه را سمت داخل تا بزنید. سپس طبق تصویر به گوشه کاغذ های تا زده شده، چسب بزنید.
کاردستی جعبه هدیه
کاردستی جعبه هدیه

ساخت کاردستی جعبه هدیه

 1. به گوشه های داخلی چسب بزنید.
آموزش ساخت جعبه کادویی هرمی
آموزش ساخت جعبه کادو

ساخت کاردستی جعبه هدیه

 1. در آخر رشته ای روبان را از سوراخ ها رد کنید.
کاردستی جعبه هدیه
کاردستی جعبه هدیه

ساخت کاردستی جعبه هدیه

کاردستی جعبه هدیه
کاردستی جعبه هدیه

الگو ساخت کاردستی جعبه هدیه

آموزش ساخت کاردستی جعبه کادویی هرمی اگر قصد خرید یک هدیه کوچک مانند جواهر دارید، پس کاردستی جعبه کادویی هرمی می تواند ایده آل ترین انتخاب برای شما باشد. این نوع جعبه همانطور که از اسمش پیداست، به شکل هرم بوده و به عنوان کاردستی ناب شناخته می شود. ساخت کاردستی جعبه کادویی هرمی آسان بوده و تنها به خلاقیت شما بستگی دارد. آموزش ساخت کاردستی جعبه کادویی هرمی همان ایده ای است که وب سایت ناگفته به شما هدیه می دهد.

 

آموزش ساخت کاردستی جعبه کادویی هرمی

برای ساخت کاردستی جعبه کادویی هرمی به وسایل زیر نیاز دارید:
 1. کاغذ رنگی پررنگ
 2. چسب PVA
 3. قلم مو
 4. رشته نخ یا روبان

ابزار مورد نیاز برای کاردستی جعبه کادویی هرمی

روش ساخت کاردستی جعبه کادویی هرمی
 1. الگو را بر روی کاغذ رنگی طراحی کنید، سپس خطوط دوم را تا بزنید. گوشه های کاغذ را با دستگاه پانچ سوراخ کنید، سپس مطابق تصویر چسب بزنید.

 

ساخت کاردستی جعبه کادویی هرمی

 1. اضلاع را به هم بچسبانید، سپس یک رشته نخ را از 4 سوراخ عبور دهید. در آخر روبان را محکم ببندید.
آموزش ساخت جعبه کادویی
ساخت جعبه کادویی هرمی با مقوا

ساخت کاردستی جعبه کادویی هرمی

 

الگو ساخت کاردستی جعبه کادویی هرمی

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.

دستور پخت آش ماست

آش ماست (شوید، نعناع و ماست)

اطلاعات پخت آش ماست مناسب برای 4 تا 6 نفر آماده سازی: تقریباً 20 الی 30 دقیقه، به علاوه خیساندن پخت و پز: تقریباً 2 ساعت الی 2 ساعت و 30 دقیقه

مواد لازم برای آش ماست:

 • نخود خرد شده: 150 گرم
 • برنج (هر نوع): 100 گرم
 • نمک و فلفل سیاه: به مقدار لازم
 • کره: 30 گرم
 • شوید تازه (یا 4 قاشق غذاخوری شوید خشک): 100 گرم
 • روغن نباتی: 4 قاشق غذاخوری
 • پیاز: 1 عدد متوسط
 • آب مرغ یا سبزیجات (یا حل کردن یک مکعب عصاره‌ی مرغ یا سبزیجات در 2 لیتر آب جوش): 2 لیتر یا سه و نیم پیمانه
 • آبلیمو: 4 قاشق غذاخوری
 • ماست یونانی پرچرب یا ماست پرچرب: 450 گرم
 • زردچوبه    : قاشق چایخوری

مواد لازم برای تهیه‌ی چاشنی آش ماست:

 • روغن آفتابگردان:     4 قاشق غذاخوری
 • سیر ریز خرده شده: 3 حبه
 • پیاز پوست کنده با برش‌های نازک: 1 عدد متوسط
 • کره: 20 گرم
 • نعناع خشک: 3 قاشق غذاخوری
آش ماست
آش ماست

آش ماست پخته شده با شوید، نعناع و ماست

آش ماست، ترکیبی از شوید، نعناع و ماست است که یک طعم کاملاً تازه و خاص دارد. این آش، را می‌توان در تمامی طول سال تهیه کرد؛ بعنوان مثال برای تهیه‌ی این آش در زمستان، می‌توان به جای شوید تازه، شوید خشک به آن افزود (آش ماست، یکی از معدود دستورهایی است که هم با شوید تازه و هم با شوید خشک طعم مطلوبی دارد). همچنین، می‌توانید این آش را رقیق‌تر کرده و به عنوان اولین غذا یا همان پیش غذا سرو کنید چرا که این آش در مهمانی‌ها بسیار محبوب است!
مراحل آماده سازی آش ماست:
در ابتدا، نخود خرد شده را در آب سرد شسته، آبکش کرده، سپس حداقل 2 ساعت در آب سرد خیس کنید (یا دستورالعمل‌های بسته را دنبال کنید). برنج را نیز چندین بار در آب سرد بشویید و آب آن را عوض کنید، بصورتی که آب کاملا شفاف باقی بماند. سپس، آبکش کرده و بگذارید تا به مدت 2 ساعت در آب سرد خیس بخورد. اگر از شوید تازه استفاده می‌کنید، آن را در آب سرد شسته و از سبزی خشک کن استفاده کنید یا اینکه شوید ها را خوب تکان دهید که تا حد امکان، آب آن گرفته شود. پس از این، برگ‌ها و ساقه‌های حساس را جدا کرده و ساقه‌های ضخیم‌تر و سخت‌تر را دور بریزید. برگ‌های شوید را که جدا کرده‌اید به صورت یک کپه جمع کرده و روی تخته برش قرار داده و آن‌ها را با یک چاقوی تیز و پهن، ریز خرد کنید. پیاز را نیز پوست گرفته و ریز خرد کنید.

شوید تازه و شوید خشک شده

دستور پخت آش ماست:
بر اساس دستور پختی که سایت ناگفته در اختیار ما گذاشته است، باید در ابتدا، کره را در یک قابلمه بزرگ و سنگین آب کرده، روغن را افزوده و پیاز خرد شده را سرخ کرد تا زمانی که نرم و طلایی شود. سپس، نخودهای خرد شده را آبکش کرده و به پیاز اضافه کنید، چند بار هم بزنید تا تمامی نخود‌ها به روغن آغشته شوند. حدود نیمی از عصاره‌ی مرغ یا سبزیجات را اضافه کرده و دوباره بجوشانید. در این مرحله نمک اضافه نکنید. سر ظرف را گذاشته و حرارت را کم کنید. بگذارید تا نخود خرد شده کاملاً پخته شود (تقریباً 1 ساعت زمان می‌برد). فراموش نکنید که نخود خرد شده‌ی شما باید آنقدر نرم باشد که با فشار دادن آن توسط انگشت شست و سبابه‌تان، بتوانید آن را له کنید. بعد از انجام دادن تمامی موارد قبلی، برنج را آبکش کرده و به ظرف اضافه کنید. باقیمانده‌ی عصاره‌ی مرغ یا سبزیجات را اضافه کرده و بگذارید تا برای مدت 30 دقیقه بجوشد، تا زمانی که برنج کاملاً پخته شود (تا زمانی که از هم وا برود)، گاهی اوقات نیز آن را هم بزنید تا از چسبیدن مخلوط به کف ظرف جلوگیری کنید. پس از آن، شوید ریز تازه خرد شده (یا شوید خشک) و زردچوبه را به ماهیتابه بیفزایید. در صورت لزوم، مقدار کمی آب جوش به آن اضافه کرده تا یک ترکیب شفاف و رقیق ایجاد شود (اگر می‌خواهید سوپ کمی رقیق‌تر شود، باید آب بیشتری به آن اضافه کنید). بگذارید تا آش برای 30 دقیقه بیشتر با حرارت ملایم بپزد، هر از گاهی نیز آن را هم بزنید. سپس، از روی حرارت برداشته و بگذارید تا به مدت 5 دقیقه بماند. آبلیمو را با ماست مخلوط کرده و به ظرف اضافه کنید، تمام مدت آن را هم بزنید تا کاملاً مخلوط شود. سپس، آش ماست پخته شده‌تان را چشیده و نمک و فلفل آن را تنظیم کنید. و در نهایت، درست قبل از سرو غذا، آش ماست را برای چند دقیقه روی حرارت ملایم گرم کرده و مراقب باشید که جوش نیاید. زیرا اگر بجوشد، ماست جدا شده و بر ظاهر غذا تأثیر می‌گذارد.
دستور پخت چاشنی آش ماست:
برای پخت چاشنی آش ماست، می‌بایست 3 قاشق غذاخوری روغن را در یک ماهیتابه‌ی کوچک گرم کنید. پیاز خرد شده را اضافه کرده و تا زمانی که قهوه‌ای روشن شود، تفت دهید. پس از آماده سازی پیاز، سیر خرد شده را افزوده، هم زده و کنار بگذارید. کره را نیز با بقیه‌ی روغن در یک ظرف کوچک دیگر گرم کنید. نعناع خشک را اضافه کرده، هم زده و بلافاصله از روی حرارت بردارید. و در پایان، آش ماست آماده شده را در یک ظرف کم عمق سرو کرده و با پیاز سرخ شده و نعناع تزیین کنید.
تفاوت‌ها:
آش ماست، یک سوپ غلیظ و دلچسب است که با ماست خامه‌ای طعم‌دار شده است.
آش ماست
آش ماست

سرو آش ماست تزیین شده